Project14-copy-700x466

بیمارستان فوق تخصصی مغز و اعصاب ایران

بزرگتریـن مرکـز تحقیقـات علـوم مغـز و اعصــاب جهــان زیــر نظــر پروفســور سـمیعی در زمینـی بـه مسـاحت 80،000 مترمربـع بـا 11 طبقـه واقـع در منطقـه 22 شــهرداری تهــران میباشــد. زیربنـای بیمارسـتان مغـز و اعصـاب ایـران دو و نیــم برابــر بزرگتــر از مرکــز مغــز و اعصـاب هانوفـر آلمـان اسـت و سـه برابـر بیمارسـتان هانوفـر آلمـان خواهـد بـود.

  • تامیــن و تجهیــز 12 دســتگاه مرکــز کنتــرل 4 لــوپ
  • تامیـن و تجهیـز بیـش از 3،000 قطعـه شـامل: دتکتـور، شسـتی، آژیـر، فاشـر، اینترفیــس و …
  • تامیـن و تجهیـز بیـش از 2،000 قطعـه اسـپرینکلر
  • تامین و تجهیز 30 مجموعه شیرالات کنترلی طراحـی، تامیـن و اجـرای سیسـتم اطفـاء حریـق دسـتی (جعبـه آتـش نشـانی)
  • تامین و تجهیز بیش از 140 دسـتگاه جعبه آتشنشـانی بـه همـراه متعلقـات تامیـن و اجــرای سیســتم اطفــاء حریــق دســتی