حیات-شرق

هتل آپارتمان حیات شرق مشهد

 

ﻣﺠﺘﻤﻊ اقامتی حیات شرق ﺑﺎ 425 واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘﯽ در زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 14000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ ﺷﺪه است. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه در 300 ﻣﺘﺮي ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮي ﮐﻮﭼﻪ ﺣﺎج اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺎق ﻫﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اﻗﺎﻣﺘﯽ ﺳﺎرا و اﯾﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺗﮏ ﻻد ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻔﻠﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ Onity اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

.