هتل-آرمان-مشهد-01-960x500

هتل آرمان مشهد

 

ﻫﺘﻞ آرﻣﺎن در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ و در ﻗﻄﺎع ﺳﻪ ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ (ع) و در ﻓﺎﺻﻠﻪ 500 ﻣﺘﺮي ﺣﺮم ﻣﻄﻬﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮي واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ 406 واﺣـﺪ ﺗﺠـﺎري، 291 واﺣﺪ اﻗﺎﻣﺘـﯽ، 122 واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و 420 واﺣﺪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ، ﻣ ﺠﻤﻮﻋﺎ در 13 ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﺎ ورودي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮏ ﻻد اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻄﻮح دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺘﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ SALTO اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻫﺘﻞ از ﺳﺮي ﻗﻔﻞ ﻫﺎي آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺪل Aelement اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و مي توان به صورت لحظه اي تمامي نقاط را مديريت و کنترل نمود.
ﺗﻌﺪاد ﻗﻔﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 291 ﻋﺪد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ 27 ﻋﺪد Gateway و 63 ﻋﺪد Node ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﺮور ارﺗﺒﺎط دارد.