۱۰
فروردین

ترکیب تجهیزات آنلاین و آفلاین در سیستم کنترل تردد

شـبكه مجـازی Salto (SVN) مبتنـی بـر روش اطلاعـات بـر روی کارت (Data On Card) مـی باشـد. در ایـن سیسـتم کارت هــر فــرد بــه عنــوان وســیله ای جهــت انتقــال کلیــه...

ادامه مطلب