۲۲
مرداد

دسترسی تردد بر روی تلفن همراه در سیستم کنترل دسترسی

نرم افزار JustIn Mobile از بلوتـوث  (BLE) بـرای ارتبـاط میـان گوشـی هوشـمند و قفـل هـای الکترونیکـی بهـره مـی بـرد. نـرم افـزار اصلـی کـه Proaccess Space نـام دارد ، دسترسـی فـرد مـورد نظـر را بـه روش OTA بـه موبایلـی کــه نــرم افــزار JustIn بــر روی آن رجیســتر شــده اســت، ارسـال مـی کنـد.

کاربـر اطلاعاتی حـاوی رمـز جدیـد و فهرسـت درب هایـی کـه اجـازه دسترسـی بـه آنهـا را دارد دریافـت می کنـد. آنـگاه تنهـا لازم اسـت کـه کاربـر گوشـی هوشـمند را در برابـر درب بگیـرد و از طریـق نـرم افـزار جاسـتین موبایـل بـا آن ارتبـاط برقـرار کنـد. تمامـی تبـادلات داده رمزگـذاری شـده و نسـبت بـه کپـی بـرداری ایمـن شـده انـد. کاربـران مـی تواننـد دسترسـی بـه درب را در هـر لحظـه و هرجایـی دریافـت کننـد.

بـا ایـن کار راهکارهای کنترل سـطوح دسترسـی در ایجـاد و دریافـت مجوزهـای دسترسـی بـدون بـه خطـر انداختـن امنیـت، انعطـاف پذیـری بیشـتری پیـدا مـی کننـد. جاسـتین موبایـل را مـی تـوان در کنـار و یا بـه عنـوان جایگزین دادههـای RFID اسـتفاده کرد