Fortecho

Fortecho

حفاظت از دارایی در ساختمان‌ها، خصوصاً موزه و گالری هنر کار دشواری می‌باشد. شرکت Fortecho یک راهکار جامع ایمنی بی سیم و نظارت محیط با همکاری مؤسسه هنر طراحی نموده و ارائه می‌دهد. این سیستم مناسب موزه، گالری، حمع آوری کننده‌های بزرگ خصوصی، ساختمان‌های اداری، مکان‌های عبادت و هنر در مسیر می‌باشد، برای هر نیاز، این سیستم یک راهکار دارد که از دارایی‌ها حفاظت نماید.

این سیستم با استفاده از سنسورهای بی سیم، نظارت را همیشگی نموده است. شرکت Fortecho یک راهکار یکپارچه شده، پیشرو در بازار برای حفاظت از نقاشی، پرینت، بسته نمایش، مجسمه و دیگر دارایی‌های گران قیمت ارائه می‌دهد.

موارد استفاده از سیستم Fortecho

  • موزه و گالری‌های بین المللی
  • گالری‌های اداری
  • مجموعه‌های بزرگ خصوصی
  • مکان‌های عبادت
  • نمایشگاه‌های موقت
  • اداره
  • نمایشگاه هنری

برخی از پروژه های شرکت Fortecho

محصولات شرکت Fortecho

سنسورها و نرم افزار

لیست محصولات