۱۰
فروردین

ترکیب تجهیزات آنلاین و آفلاین در سیستم کنترل تردد

شـبكه مجـازی Salto (SVN) مبتنـی بـر روش اطلاعـات بـر روی کارت (Data On Card) مـی باشـد. در ایـن سیسـتم کارت هــر فــرد بــه عنــوان وســیله ای جهــت انتقــال کلیــه اطلاعـات فـردی در نظـر گرفتـه مـی شـود. بـر همیـن اسـاس کارت هـا در هنـگام ارتبـاط با نقـاط کنترلی آنلایـن، کلیـه اطلاعـات جدیـد را دریافـت و بـروز رسـانی مـی کننـد.

همچنیـن کارت هـر فـرد پـس از دریافـت اطلاعـات جدیـد سـطوح دسترسـی، و پـس از ارتبـاط بـا قفل ها و نقـاط کنترلی آفلایـن، اطلاعـات جدیـد جهـت بـروز رسـانی قفـل هـای آفلایـن را نیـز بـه آنهـا منتقـل نمـوده و گـزارش هـای موجود بـر روی هـر قفـل را جمـع آوری و مجـددا بـه نقـاط آنلایـن جهـت ارسـال بـه سیسـتم مرکـزی، انتقـال مـی دهـد. کلیـه ارتباطـات بیـن تمامـی قفـل هـای آفلایـن و کارتهـا دو طرفـه اسـت. حتـی در صـورت مفقـود شـدن یـک کارت، دسـتور حـذف آن کارت از طریـق کارت هـر یـک از کاربـران بـه تمامـی قفـل هـا منتقـل شـده و دسترسـی کارت مذکـور از کلیـه قفـل هـا حـذف خواهـد شـد.

مزایای سیستم  (SALTO Virtual Network (SVN

  • هزینـه بسـیار پاییـن و نصـب سـریع (بـه ایـن دلیـل کـه تنهـا در نقـاط اصلـی ورود و خـروج نیـاز بـه نصـب سیسـتم آنلایـن و کابـل کشـی بـوده و سـایر قفـل هـا در بقیـه نقـاط کنترلـی بـه صـورت مسـتقل (Stand Alone) و بـدون نیـاز بـه هیچگونـه کابـل کشـی بـرق یـا شـبكه نصـب خواهنـد شـد)
  • کنترل تمامی نقاط آفلاین از طریق نقاط ورودی اصلی
  • امكان انتخاب کلیه قفل های مستقل (Stand Alone) جهت نصب در شبكه مجازی
  • امكان ادامه عملكرد سیستم در صورت قطعی برق