۱۰
فروردین

مزیت قفل های الکترونیکی آنلاین وایرلس سیستم کنترل تردد

راهكارهــای آنلایــن Wireless شرکت SALTO  بــا رویكــرد پوشــش امنیتـی فضاهـا و در نظـر گرفتـن سـهولت کارکـرد و نصـب، طراحـی و تولیـد شـده اسـت. ایـن سیسـتم بـر اسـاس امـواج رادیویــی جهــت فضاهایــی کــه نیــاز بــه کنتــرل آنلایــن و همزمـان دارنـد طراحـی شـده اسـت.

سیســتم هــای Wireless شــرکت SALTO قابلیــت پیــاده ســازی و اجــرا بــر روی انــواع قفــل هــای مســتقل (Stand Alone) را داشــته و همچنیــن مــی تواننــد بــرای پوشـش فضاهـای خـاص در شـبكه مجـازی (SVN)، نیـز اسـتفاده گردنـد.

در سیســتم هــای Wireless شــرکت SALTO، دســتگاه فرسـتنده/گیرنده رادیویـی بـه گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه در هـر لحظـه بـا کلیـه درب هـای آنلایـن نصب شـده در محـدوده فیزیكـی خـود، ارتبـاط برقرار نمـوده و اطلاعـات را در لحظـه بـه دسـتگاه مرکـزی (Server)، انتقـال مـی دهنـد. بـا توجـه بـه اینكـه ایـن سیسـتم بـدون نیـاز بـه کابـل کشـی بــوده، لــذا مــی تــوان بــا بهینــه نمــودن هزینــه هــا، درب هــای بیشــتری را بــه صــورت آنلایــن کنتــرل و برنامه ریزی نمود.

در سیســتم Wireless، مدیــر سیســتم کلیــه تغییــرات یــا بروزرســانی هــا را در خصــوص ســطوح دسترســی افــراد، بـر روی کامپیوتـر مرکـزی تعریـف نمـوده و کلیـه تغییـرات ایجــاد شــده، بــه صــورت Wireless در همــان لحظــه بــه قفل های آنلاین منتقل می گردند.

در ایـن سیسـتم کنتـرل وضعیـت باطـری قفـل هـا و هرگونـه گــزارش گیــری از هــر درب نیــز بــه صــورت آنلایــن از سیسـتم مرکـزی قابـل انجـام خواهـد بـود.

از نـكات مثبـت ایـن سیسـتم مـی تـوان بـه ایـن نكتـه اشـاره نمـود کـه در صـورت بـروز هـر گونـه اختـلال ماننـد قطعـی بـرق، سیسـتم بـه صـورت آفلایـن بـه کارکـرد خـود ادامـه خواهـد داد و در ایـن فاصلـه گـزارش مربـوط بـه هـر قفـل، بـر روی قفـل ذخیـره خواهـد شـد.

مزایای سیستم SALTO Wireless

  • نصب و نگهداری با هزینه بسیار پایین (به دلیل عدم نیاز به کابل کشی)
  • کنترل آن ین کلیه درب ها
  •  امكان کنترل 64.000 قفل در یک سیستم
  • ارائه عملكرد آف ین در صورت قطعی برق