۱۰
مهر

قابلیت Anti-card در سیستم کنترل تردد

 

استفاده از قفل های استاندارد فارغ از اینکه هوشمند هستند یا خیر بسیار حائز اهمیت می باشد.یک قفل هوشمند غیراستاندارد میتواند از لحاظ امنیتی در سطح پایین تری نسبت به یک قفل عادی که استانداردها را رعایت کرده است قرار گیرد.یکی از قابلیت هایی که در تمامی قفل ها می تواند امنیت را افزایش دهد Anti-card می باشد.

قابلیت Anti-card در سیستم کنترل تردد ، از ورود افراد غیر مجاز به فضاهای مختلف جلوگیری می نماید.در قفل هایی که این قابلیت وجود ندارد براحتی توسط یک کارت عادی می توان زبانه قفل را باز کرد و وارد فضا شد.

 

قابلیت Anti-card چطور این مشکل را حل می کند؟

با اضافه شدن زبانه سوم به قفل ها می توان از این اتفاق جلوگیری کرد.روبروی این زبانه بر روی چهارچوب سوراخ نبوده و به ازاء هر بار بسته شدن درب این زبانه به داخل می رود.زمانی که این زبانه داخل باشد ، زبانه عادی(همان زبانه ای که با دستکاری کارت باز می شود) کاملا قفل خواهد شد و توسط افراد غیر مجاز و کارت باز نخواهد شد.