۰۴
آبان

قفل های هوشمند ضد میکروب

در حال حاضر رعایت فاصله اجتماعی و تمیز نگه داشتن سطوح از هر زمان دیگری در اولویت قرار گرفته است. استفاده از قفل های هوشمند و کلیدهای دیجیتالی می تواند تا حدی در این موضوع کمک کننده باشد ولی ما راهکاری داریم که برای این دغدغه می تواند بسیار کمک کننده باشد.این فناوری ، پوشش ضد میکروبی BioCote نام دارد.

 

 

با توجه به شرایط کنونی برنامه های دوره ای برای تمیز کردن سطوح و دستگیره در تمام ساختمان ها وجود دارد.فناوری BioCote میتواند تا 99.9 درصد اثرگذاری میکروب ها را کاهش داده و در این شرایط از انتشار آلودگی جلوگیری نماید.

 

 

این فناوری با استفاده از پوشش یون نقره بر روی تجهیزات سیستم کنترل تردد، در آزمایشگاه های معتبر تا 90 درصد بعد از 2 ساعت، و تا 99.9 درصد بعد از 24 ساعت بر روی میکروب هایی از جمله آنفلونزا موثر بوده و تاثیرگذاری آنها را کاهش داده است.