درباره ما

موفقیت به روش های متعددی تعریف شده است؛ کامیابی، ثبات، سهم در بازار، اطمینان خاطر مشتری و

 

 

مــا در گــروه تــک لاد اعتقاد داریم موفق یعنــی کیفیت تجهیزات، خدمات و ارائه پیشــرفته ترین راهکارهــا به متقاضیان. گــروه تــک لاد در طــی مــدت 36 ســال گذشــته فعالیــت هــای بســیاری را در زمینــه طراحــی، تدویــن اســتانداردها و پیــاده ســازی سیســتم هــای هوشــمند ســاختمان هــا بــه انجــام رســانیده و در همیــن راســتا، بیــش از 2100 پــروژه ملــی را در ســطح کشــور طراحــی و تجهیــز نمــوده اســت.
شــرکت تــک لاد کنتــرل بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعــه هــای گــروه تــک لاد فعالیــت خــود  را در ســال 1380 بــا رویکــرد ارائــه راهکارهــای هوشــمند الکترونیکــی در صنعــت هتلداری و سیســتم های پیشــرفته کنترل ســطوح دسترســی آغــاز نمود. شــرکت تــک لاد کنتــرل در مــدت ۱۸ ســال گذشــته، بــا اســتفاده از دانــش علمــی، تجربــه عملــی، امکانــات فنــی و تجــاری متخصصیــن خــود، پــروژه هــای ارزشــمندی را در زمینــه طراحــی، تامیــن، نصــب و راه انــدازی سیســتم هــای هوشــمند مدیریــت کنتــرل ســطوح دسترســی، مدیریــت الکترونیکــی هتــل هــا و مدیریــت هوشــمند اتــاق میهمــان، بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی، بــه انجــام رســانیده اســت.

ایـن شـرکت بـا بهـره گیـری از آخریـن فـن آوریهـای روز دنیـا و بـه عنـوان نماینـده رسـمی سـازندگان معتبـر جهـان در ایـران، در بخـش هـای صنعتـی، تجـاری، اداری، فرهنگـی، درمانـی، مسـکونی، اقامتـی و .. فعالیـت مسـتمری داشـته و گام هـای مهمـی را برداشـته اسـت . گـروه متخصـص شـرکت تـک لاد کنتـرل، بـا کسـب دانـش تخصصـی ازطریـق آمـوزش هـای ادواری و بهـره گیـری از اسـتانداردهای بیـن المللـی، کمـک بسـزایی را در تدویـن صحیـح سـناریوهای هتلـی در کشـور داشـته اسـت.

 

سیستم های قابل ارائه توسط تک لاد کنترل 

تلفن های هتلی/اداری

مینی بار و صندوق امنیتی هتلی

سیستم مدیریت اتاق میهمان

سیستم مدیریت پارکینگ

سیستم های هوشمند امنیتی

تلویزیون تعاملی هتلی

0

کارمندان

0

نمایندگی ها

0

پروژه ها

آموزش

آموزش کاربران جهت بهره برداری درست و بهینه از سیستم

نصب و راه اندازی

نصب، راه اندازی و بهره برداری سیستم ها در پروژه ها براساس استانداردهای جهانی

5 رکن اساسی تک لاد کنترل

سرویس و نگهداری

اجرای سرویس های ادواری براساس استانداردهای مربوطه در کنار پروژه های اجرا شده ضامن کارکرد سیستم های ارائه شده توسط این شرکت می باشد

مشاوره و طراحی

بهره گیری از استانداردهای معتبر جهانی و همچنین استفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا

محصولات با کیفیت

ارائه کننده با کیفیت ترین تجهیزات از معتبرترین سازندگان دنیا، به صورت انحصاری